Zapraszamy wszystkich członków Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu na zebranie członkowskie dnia 04 września 2019 o godz. 16 00 (środa) w siedzibie NTKS przy ul. Saperów 12.

O nas
Wpisany przez Anna Gręda, wtorek, 26 kwietnia 2011 10:37

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu jest organizacją skupiającą Niemców mieszkających we Wrocławiu i okolicy. Członkami mogą zostać również osoby nie mające pochodzenia niemieckiego, ale pragnące uczestniczyć w życiu kulturalnym Towarzystwa. Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i popularyzowanie języka niemieckiego oraz tradycji i kultury Dolnego Śląska. Jednym z głównych zadań jest przekazywanie historii Dolnego Śląska i dorobku kulturowego na tym terenie. Innym celem jest utrzymywanie i stałe rozszerzanie kontaktów ze społecznością polską i przedstawicielami władz samorządowych oraz współpraca z nimi.

Zgodnie ze swoją nazwą Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne działa przede wszystkim w zakresie kulturalnym i socjalnym. By sprostać tym zadaniom powołano dwie komisje: Komisję Kultury i Komisję Socjalną. Jeszcze inna komisja zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą.

Krótka charakterystyka działalności stowarzyszenia (wyciąg ze statutu):

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno - Społeczne stawia sobie następujące cele:

1. Pielęgnowanie i popularyzacja języka niemieckiego, dorobku kulturalnego, sztuki oraz tradycji narodu niemieckiego, oraz nauczanie języka niemieckiego.

2. Umacnianie przyjaznych stosunków ludności niemieckiej z ludnością polską.

3. Udzielanie pomocy członkom Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno - Społecznego w trudnych sytuacjach życiowych.

4. Zaspakajanie potrzeb ludności pochodzenia niemieckiego, reprezentowanie na forum publicznym interesów członków Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno - Społecznego.

5. Promowanie postaw obywatelskich i budowa społeczeństwa obywatelskiego.

6. Zachowanie i promocja różnorodności kulturowej regionu.

7. Wspieranie postaw proekologicznych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno - Społeczne zamierza osiągnąć swoje cele przez:

1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej, a w szczególności bibliotek, świetlic oraz nauczanie języka niemieckiego.

2. Popieranie ruchu oświatowego, artystycznego, kulturalnego sportowego ludności niemieckiej.

3. Organizowanie publicznych imprez, wystaw, odczytów, spotkań dyskusyjnych z osobistościami niemieckiego życia artystycznego, kulturalnego, naukowego, politycznego i społecznego.

4. Podejmowanie działań na rzecz utrzymania, konserwacji, odbudowy i publicznego udostępnienia dóbr kultury niemieckiej w Polsce.

5. Udział w tworzeniu i prowadzenie ośrodków kultury niemieckiej w Polsce.

6. Udział w nawiązywaniu i realizowaniu współpracy partnerskiej między polskimi, a niemieckimi miastami lub gminami.

7. Współpraca z niemieckimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi w Polsce oraz innymi, niemieckimi organizacjami i instytucjami.

8. Uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji programów polsko - niemieckiej wymiany kulturalnej, naukowej oraz młodzieżowej.

9. Wspieranie polskich władz oświatowych w nauczaniu języka niemieckiego.

10. Współpraca z władzami polskimi oraz polskimi organizacjami społecznymi i kulturalnymi w zakresie statutowej działalności Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno - Społecznego.

11. Prowadzenie działalności wydawniczej w języku niemieckim, a w szczególności wydawanie biuletynu informacyjnego oraz organu prasowego Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno - Społecznego.

12. Organizowanie różnych form opieki i pomocy na rzecz członków Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno - Społecznego, a w szczególności osób, którym stan zdrowotny lub sytuacja materialna tego wymaga; współdziałanie w tym zakresie z polskimi i niemieckimi instytucjami pomocy społecznej.

13. Organizacja i wspieranie procesów edukacji nieformalnej i poza formalnej.


Całokształt działalności kulturalnej i statutowej Towarzystwa jest możliwy dzięki wsparciu:

  • Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu,
  • Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu,
  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Instytutu Stosunków Zagranicznych (ifa) w Stuttgarcie,
  • oraz innych grantodawców.
Poprawiony: piątek, 04 października 2019 14:51